Müəssisənin hesablar planı

Müəssisənin hesablar planı

 

1                      Əsas vəsaitlər

2                      Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)

3                      Uzunmüddət icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər

4                      Qeyri-maddi aktivlər

5                      Qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)

6                      Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşu

7                      Quraşdırılası avadanlıqlar

8                      Kapital qoyuluşları

10                    Materiallar

11                    Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar

12                    Azqiymətli  və tezköhnələn əşyalar

13                    Azqiymətli  və tezköhnələn əşyaların köhnəlməsi

14                    Maddi  sərvətlərin yenidən qiymətləndirilməsi

15                    Materialların tədarükü və əldə edilməsi

16                    Materialların dəyərində kənarlaşmalar

19                    Alınmış sərvətlər üzrə əlavə dəyər vergisi

20                    Əsas istehsalat

21                    Öz istehsalının yarımfabrikatları

23                    Köməkçi istehsalat

25                    Ümumistehsalat  xərcləri

26                    Ümumtəsərrüfat xərcləri

28                    İstehsalatda zay

29                    Xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar

30                    Qeyri-kapital işlər

31                    Gələcək dövrlərin  xərcləri

36                    Bitməmiş işlər üzrə yerinə yetirilmiş mərhələlər

37                    Məhsul  (iş, xidmət) buraxılışı

40                    Hazır məhsul

41                    Mallar

42                    Ticarət əlavəsi

43                    Kommersiya xərcləri

44                    Tədavül xərcləri

45                    Yüklənmiş mallar

46                    Məhsul (iş, xidmət) satışı

46.1                 Məhsul (iş,xidmət) satışı - (ƏDV-yə cəlb edilən)

46.2                 Məhsul (iş,xidmət) satışı - (ƏDV-yə cəlb edilməyən)

46.3                 Məhsul (iş,xidmət) satışı - (ƏDV-yə "0" dərəcə ilə cəlb edilən)

47                    Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları

47.1                 Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları - (ƏDV-yə cəlb edilən)

47.2                 Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları - (ƏDV-yə cəlb edilməyən)

47.3                 Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları - (ƏDV-yə "0" dərəcə ilə cəlb edilən)

48                    Sair aktivlərin satışı

48.1                 Sair aktivlərin satışı - (ƏDV-yə cəlb edilən)

48.2                 Sair aktivlərin satışı - (ƏDV-yə cəlb edilməyən)

48.3                 Sair aktivlərin satışı - (ƏDV-yə "0" dərəcə ilə cəlb edilən)

50                    Kassa

51                    Hesablaşma hesabı

52                    Valyuta hesabı

55                    Banklarda olan xüsusi hesablar

56                    Pul sənədləri

57                    Yolda olan köçürmələr

58                    Qısa müddətli maliyyə qoyuluşları

60                    Malsatan və podratçılarla  hesablaşmalar

61                    Verilmiş avanslar üzrə hesablaşmalar

62                    Alıcılar  və sifarişçilərlə hesablaşmalar

63                    İddialar  üzrə hesablaşmalar

64                    Alınmış avanslar  üzrə hesablaşmalar

65                    Əmlak və şəxsi sığorta üzrə hesablaşmalar

67                    Büdcədənkənar ödənişlər üzrə hesablaşmalar

68                    Büdcə ilə hesablaşmalar

68.1                 Əlavə dəyər vergisi

68.2                 Mənfəətdən vergi

68.3                 Gəlir vergisi

68.4                 Cərimə sanksiyası

68.5                 Əmlak vergisi

68.6                 Sair

69                    Sosial sığorta və tə'minat üzrə hesablaşmalar

70                    Əməyin ödənişi üzrə işçi hey'əti ilə hesablaşmalar

71                    Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar

73                    Sair əməliyyatlar üzrə işçi hey'əti ilə hesablaşmalar

75                    Tə'sisçilərlə hesablaşmalar

76                    Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar

76.1                 Valyutanın konvertasiyası

78                    Törəmə (asılı) müəssisələrlə hesablaşmalar

79                    Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar

80                    Mənfəət və zərər

81                    Mənfəətin  istifadəsi

82                    Qiymətləndiriləcək ehtiyatlar

83                    Gələcək dövrlərin  gəlirləri

84                    Sərvətlərin əskikgəlməsi və xarabolmasından itkilər

85                    Nizamnamə kapitalı

86                    Ehtiyat kapitalı

87                    Əlavə kapital

88                    Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

88.1                 Hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəəti (ödənilməmiş zərəri)

88.2                 Keçmiş  illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti (ödənilməmiş zərəri)

88.3                 Yığım fondu

88.4                 Sosial sferaların fondu

88.5                 İstehlak fondu

89                    Qarşıdakı xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar

90                    Qısamüddətli bank kreditləri

92                    Uzunmüddətli bank kreditləri

93                    İşçilər üçün bank kreditləri

94                    Qısamüddətli borclar

95                    Uzunmüddətli borclar

96                    Məqsədli maliyyələşmələr  və daxilolmalar

97                    İcarə öhdəlikləri