Büdcə təşkilatları üçün hesablar planı

1                   Qısamüddətli aktivlər

10                 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

101               Kassa

102               Yolda olan pul köçürmələri

103               Bankda olan hesablaşma hesabları

104               Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları

105               Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri

11                 Qısamüddətli debitor borcları

111               Qısamüddətli debitor borcları

111-1            Malların satışı üzrə qısamüddətli debitor borcları

111-2            Xidmətlərin göstərilməsi üzrə qısamüddətli debitor borcların

111-3            Tikinti müqaviləsi üzrə qısamüddətli debitor borcların

111-5            Maliyyə icarəsi üzrə qısamüddətli debitor borcların

111-6            Əməliyyat icarəsi üzrə qısamüddətli debitor borcların

111-7            Sair gəlirlər üzrə qısamüddətli debitor borcların

111-8            İşçi heyəti üzrə qısamüddətli debitor borcların

111-9            Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcların

111-10          igər qısamüddətli debitor borcların

111-11          Şübhəli borclar üzrə ehtiyat

12                 Ehtiyatlar

121               Material ehtiyatları

121-1            Xammal

121-2            İstehsalat materialları

121-3            Qablaşdırma materialları

122               İstifadə olunmuş məsrəflər

122-1            İstifadə olunmuş mallar

122-2            İstifadə olunmuş əsas xammal

122-3            İstifadə olunmuş əsas materiallar

122-4            Əsas işçi heyətinə məsrəflər

122-5            Aktivlərin amortizasiyası

122-6            İstifadə olunmuş  köməkçi xammal

122-7            İstifadə olunmuş  köməkçi materiallar

122-8            Köməkçi işçi heyətinə məsrəflər

122-9            Sair məsrəflər

123               Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri

124               Hazır məhsul

125               Satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlər

126               Digər ehtiyatlar

127               Ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər

13                 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

131               Satış məqsədilə saxlanılan qısamüddətli investisiyalar

132               Ödənişə qədər saxlanılan qısamüddətli  investisiyalar

133               Verilmiş qısamüddətli borclar

134               Digər qısamüddətli investisiyalar

135               Sair qısamüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər

14                 Sair qısamüddətli aktivlər

142               Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

143               Verilmiş qısamüddətli avanslar

144               Təhtəlhesab məbləğlər

145               Digər qısamüddətli aktivlər

2                   Uzunmmüddətli aktivlər

20                 Uzunmmüddətli debitor borcları

201               Uzunmmüddətli debitor borcları

201-1            Malların satışı üzrə uzunmmüddətli debitor borcları

201-2            Xidmətlərin göstərilməsi üzrə uzunmmüddətli debitor borcları

201-3            Tikinti müqaviləsi üzrə uzunmmüddətli debitor borcları

201-5            Maliyyə icarəsi üzrə uzunmmüddətli debitor borcları

201-7            Sair gəlirlər üzrə uzunmmüddətli debitor borcları

201-8            İşçi heyəti üzrə uzunmmüddətli debitor borcları

201-9            Faizlər üzrə uzunmmüddətli debitor borcların

201-10          Digər uzunmmüddətli debitor borcları

21                 İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

211               Asılı müəssisələrə investisiyalar

212               Birgə müəssisələrə investisiyalar

22                 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

221               Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar

222               Verilmiş uzunmüddətli borclar

223               Digər uzunmüddətli investisiyalar

224               Sair uzunmüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər

23                 Torpaq, tikili və avadanlıq və digər uzunmüddətli aktivlər

231               Torpaq, tikili və avadanlıq – dəyər

231-1            Torpaq – dəyər

231-2            Tikili və avadanlıq – dəyər

231-3            Nəqliyyat vasitəsi  – dəyər

231-4            Sair torpaq, tikili və avadanlıq – dəyər

232               Torpaq, tikili və avadanlıq – amortizasiya

232-2            Tikili və avadanlıq – amortizasiya

232-3            Nəqliyyat Vasitəsi  - amortizasiya

232-4            Sair torpaq,  tikili və avadanlıq – amortizasiya

233               Torpaq, tikili və avadanlıq üzrə xərclərin kapitallaşdırılması

234               Bioloji aktivlər - Dəyər

234-1            Bitkilər - Dəyər

234-2            Heyvanlar- Dəyər

234-3            Bioloji aktivlər - kapitallaşdırma

235               Bioloji aktivlər – Amortizasiya

235-1            Bitkilər – Amortizasiya

235-2            Heyvanlar- Amortizasiya

236               Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər

237               Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Amortizasiya

238               Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Kapitallaşdırma

24                 Qeyri-maddi aktivlər

241               Qeyri-maddi aktivlər - Dəyər

241-1            Elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri - Dəyər

241-2            Qudvil - Dəyər

241-3            Proqram təminatı - Dəyər

241-4            Patentlər - Dəyər

241-5            Müəllif hüquqları - Dəyər

241-6            Lisenziyalar - Dəyər

241-7            Ticarət markaları - Dəyər

241-8            Digər qeyri-maddi aktivlər - Dəyər

242               Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya

242-1            Elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri – Amortizasiya

242-2            Qudvil – Amortizasiya

242-3            Proqram təminatı – Amortizasiya

242-4            Patentlər – Amortizasiya

242-5            Müəllif hüquqları – Amortizasiya

242-6            Lisenziyalar – Amortizasiya

242-7            Ticarət markaları - Amortizasiya

242-8            Digər qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya

243               Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

25                 Sair uzunmüddətli qeyri - maliyyə aktivləri

251               Sair uzunmüddətli qeyri - maliyyə aktivləri

26                 Təxirə salınmış vergi aktivləri

261               Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi aktivləri

262               Digər təxirə salınmış vergi aktivlərı

27                 Sair uzunmüddətli aktivlər

271               Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

272               Verilmiş uzunmüddətli avanslar

273               Digər uzunmüddətli aktivlər

3                   Qısamüddətli öhdəliklər

30                 Qısamüddətli kreditor borcların

301               Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcların

302               Törəmə(asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcların

303               Dividendlərin ödənilməsi ilə bağlı təsisçilərə kreditor borcların

304               İcarə ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcların

304-1            Maliyyə icarəsi ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcların

304-2            Əməliyyat icarəsi ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcların

305               Tikinti müqavilələri ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları

306               Faizlər ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcların

307               Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar

308               Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

308-1            Vergi öhdəlikləri

308-2            Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər

308-3            Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

309               Digər qısamüddətli kreditor borcların

31                 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

311               Qısamüddətli bank kreditləri

311-1            Bank overdraft

312               İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri

313               Qısamüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar

314               Qısamüddətli borclar

315               Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər (qısamüddətli)

316               Törəmə(asılı) müəssisələr üzrə qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

317               Digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

32                 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

321               İşdən azadolma ilə bağlı qısamüddətli müavinətlər və öhdəliklər

322               Qısamüddətli hüquqi öhdəliklər

323               Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri

324               Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

33                 Sair qısamüddətli öhdəliklər

331               Qısamüddətli pensiya öhdəlikləri

332               Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri

333               Alınmış qısamüddətli avanslar

334               Qısamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar

335               Digər qısamüddətli öhdəliklər

4                   Uzunmmüddətli öhdəliklər

40                 Uzunmüddətli kreditor borclar

401               Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları

402               Törəmə (asılı) müəssisələrə uzunmüddətli kreditor borcların

403               Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcların

404               Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcların

405               Digər uzunmüddətli kreditor borcların

41                 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

411               Uzunmüddətli bank kreditləri

412               İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri

413               Uzunmüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar

414               Uzunmüddətli borclar

415               Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər (uzunmüddətli)

416               Maliyyə iсarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər

417               Törəmə (asılı) müəssisələrə uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

418               Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

42                 Uzunmüddətli (Qiymətləndirilmiş) öhdəliklər

421               İşdən azad olma ilə bağlı  uzunmüddətli  müavinətlər və öhdəliklər

422               Uzunmüddətli  zəmanət  öhdəlikləri

423               Uzunmüddətli hüquqi öhdəliklər

424               Digər uzunmüddətli (qiymətləndirilmiş) öhdəliklər

425               Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

425-1            Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

425-2            Digər təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

426               Digər qiymətləndirilmiş öhdəliklər

43                 Sair uzunmüddətli öhdəliklər

432               Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri

433               Alınmış uzunmüddətli avanslar

434               Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar

435               Digər uzunmüddətli öhdəliklər

5                   Xalis Aktivlər/Kapital

50                 Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital

501               Nominal (nizamnamə) capital

502               Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi

51                 Emissiya gəliri

511               Emissiya gəliri

52                 Geri alınmış kapital (səhmlər)

521               Geri alınmış kapital (səhmlər)

53                 Kapital Ehtiyatları

531               Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

532               Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat fondları

533               Qanunvericiliyə əsasən yaradılan ehtiyat fondları

534               Nizamnaməyə əsasən yaradılan ehtiyat fondları

535               Digər ehtiyat fondları

54                 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

541               Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət /zərər

542               Uçot siyasətində dəyişikliklər və əhəmiyyətli səhvlər ilə bağlı mənfəət /zərər üzrə düzəlişlər

543               Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

544               Elan edilmiş dividendlər

6                   Gəlirlər

60                 Vergi və məcburi ödənişlər üzrə daxilolmalardan gəlir

601               Vergi daxilolmalarından gəlir

602               Məcburi ödənişlər üzrə daxilolmalardan gəlir

61                 Birja əməliyyatlarından gəlir

611               Satış

611-1            Malların satışı

611-2            Xidmətlərin göstərilməsi üzrə gəlir

611-3            Tikinti müqavilələri üzrə gəlir

611-5            İcarə üzrə gəlir

611-6            Sair satış

612               Satılmış malların qaytarılması və ucuzlaşdırılması

613               Verilmiş güzəştlər

62                 Qeyri-birja əməliyyatlarından gəlirlər

621               Dövlət büdcəsindən alınmış vəsaitlər

622               Digər büdcələrdən alınmış vəsaitlər

623               Kapital Ayırmaları kimi qeyd olunmamış köçürmələr

624               Digər Hökumət təşkilatlarından köçürmələr

625               Sair Gəlirlər

63                 Digər Gəlirlər

631               Digər əməliyyat gəlirləri

631-1            Torpaq, tikili, avadanlığın və digər üzunmüddətli aktivlərin satışından gəlirlər

631-2            Yenidən qiymətləndirilmədən gəlirlər

631-3            Əvəzsiz olaraq alınmış aktivlər

631-4            Cərimələr və digər oxşar ödənişlər

631-5            Keçmiş illər üzrə gəlirlər

631-6            Ümidsiz borcların bərpası

631-7            Silinmiş ehtiyatların bərpası

631-8            Məzənnə fərqləri üzrə gəlirlər

631-9            Digər əməliyyat gəlirləri

632               Fəaliyyətin dayandırılmasından qazanclar

633               Maliyyə gəlirləri

633-1            Faiz gəliri

633-2            Qiymətdən düşmüş borclar üzrə faiz gəlirləri

633-3            Dividend üzrə gəlir

633-4            Maliyyə iсarəsi üzrə gəlir

633-5            Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərinin dəyişməsindən gəlir

633-6            Faiz gəlirləri yaradan öhdəliklər üzrə məzənnə gəliri

633-7            Digər maliyyə gəlirləri

7                   Xərclər

70                 Birja gəlirləri üzrə xərclər

701               İstehsal olunmuş məhsulların (məmulatların) dəyəri

702               Yerinə yetirilmiş işlərin dəyəri

703               Göstərilmiş xidmətlərin dəyəri

71                 Qaimə xərcləri

711               İnzibati xərclər

712               Digər xərclər

72                 Maliyyə xərcləri

721               Faiz xərcləri

721-1            Qısamüddətli Bank kreditləri üzrə faiz

721-2            Uzunmüddətli Bank kreditləri üzrə faiz

722               İşçilər üçün Bank kreditləri üzrə faiz

722-1            İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri üzrə faiz

722-2            İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri üzrə faiz

723               Konvertasiya olunan istiqrazlar üzrə faiz

723-1            Qısamüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar üzrə faiz

723-2            Uzunmüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar üzrə faiz

724               Borclar üzrə faiz

724-1            Qısamüddətli borclar üzrə faiz

724-2            Uzunmüddətli borclar üzrə faiz

725               Digər maliyyə xərcləri

73                 Qeyri-birja gəlirləri üzrə xərclər

731               İstehsal olunmuş məhsulların dəyəri

732               Yerinə yetirilmiş işlərin dəyəri

733               Göstərilmiş xidmətlərin dəyəri

74                 Sair mənbələr hesabına xərclər

741               İstehsal olunmuş məhsulun dəyəri

742               Yerinə yetirilmiş işlərin dəyəri

743               Göstərilmiş xidmətlərin dəyəri

744               Digər xərclər

8                   Mənfəət (zərər)

80                 Ümumi Mənfəət (zərər)

801               Ümumi mənfəət (zərər)

81                 Asılı müəssisələrin mənfəətində (zərərində) pay

811               Asılı müəssisələrin mənfəətində (zərərində) pay

9                   Mənfəət vergisi

90                 Mənfəət vergisi

901               Cari mənfəət vergisi

902               Təxirə salınmış mənfəət vergisi