Kommersiya təşkilatları üçün maliyyə hesabatları

Mühasibat balansı

Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyalar üzrə təsnifləşdirilməsi)

Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin xüsusiyyətlər üzrə təsnifləşdirilməsi)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat