Siyasi partiyalar üçün hesablar planı

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 30 avqust 2013-cü il tarixli 238 №-li qərarı ilə təstiq edilmişdir

 

1 Uzunmüddətli aktivlər 
10 Qeyri-maddi aktivlər 
101 Qeyri-maddi aktivlər - dəyər
102 Qeyri-maddi aktivlər - amortizasiya
103 Qeyri-maddi aktivlər üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər
11 Torpaq, tikili və avadanlıqlar
111 Torpaq, tikili və avadanlıqlar - dəyər
112 Torpaq, tikili və avadanlıqlar – amortizasiya
113 Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər
12 Daşınmaz əmlaka investisiyalar
121 Daşınmaz əmlaka investisiyalar - dəyər
122 Daşınmaz əmlaka investisiyalar – amortizasiya
123 Daşınmaz əmlaka investisiyalar üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər
13 Uzunmüddətli debitor borcları
131 Üzvlərin uzunmüddətli debitor borcları
132 Transferlər üzrə uzunmüddətli debitor borcları
133 İcarə üzrə uzunmüddətli debitor borcları
134 Digər uzunmüddətli debitor borcları
14 Sair uzunmüddətli aktivlər 
141 Sair uzunmüddətli aktivlər
2 Qısamüddətli aktivlər
20 Ehtiyatlar
201 Material ehtiyatları
202 Hesablanmış məsrəflər
203 Digər ehtiyatlar
21 Qısamüddətli debitor borcları
211 Alıcıların və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları
212 Üzvlərin qısamüddətli debitor borcları
213 Transferlər üzrə qısamüddətli debitor borcları
214 İcarə üzrə qısamüddətli debitor borcları
215 Digər qısamüddətli debitor borcları
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
221 Kassa
222 Bank hesablaşma hesabları
223 Pul vəsaitlərinin ekvivalentlərı
23 Sair qısamüddətli aktivlər 
241 Təhtəlhesab məbləğlər
242 Verilmiş qısamüddətli avanslar
243 Digər qısamüddətli aktivlər
3 Xalis aktivlər (kapital)
30 Ehtiyat fondu 
311 Yenidənqiymətləndirmə üzrə ehtiyat fondu
312 Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat fondu
313 Digər ehtiyat fondları
31 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
341 Hesabat dövrü üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
342 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
4 Uzunmüddətli öhdəliklər
40 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
401 Uzunmüddətli bank kreditləri
402 İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri
403 Uzunmüddətli borclar
404 Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
41 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
411 Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri
412 Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
42 Uzunmüddətli kreditor borcları
421 Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları
422 Digər uzunmüddətli kreditor borcları
43 Sair uzunmüddətli öhdəliklər
431 Alınmış uzunmüddətli avanslar
432 Digər uzunmüddətli öhdəliklər
5 Qısamüddətli öhdəliklər
50 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
501 Qısamüddətli bank kreditləri
502 İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri
503 Qısamüddətli borclar
504 Digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
51 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
511 Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri
513 Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
52 Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
521 Vergi öhdəlikləri
522 Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər
523 Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
53 Qısamüddətli kreditor borcları
531 Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları
532 İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları
533 İcarə üzrə qısamüddətli kreditor borcları
534 Faizlər üzrə qısamüddətli kreditor borcları
535 Digər qısamüddətli kreditor borcları
54 Sair qısamüddətli öhdəliklər
541 Alınmış qısamüddətli avanslar
542 Digər qısamüddətli öhdəliklər
6 Gəlirlər
60 Gəlirlər
601 Üzvlük haqları
602 Əmlakdan götürülən gəlir
603 Tədbirlərdən, mətbu nəşrlərin və məqalələrin yayılmasından, gəlirlə bağlı olan başqa fəaliyyətdən götürülən gəlir
604 İanələr şəklində götürülən gəlir
605 Seçki kampaniyası üçün xərclərin ödənilməsi şəklində daxil olan vəsait
606 Aşağı təşkilatların ödənişləri
607 Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait
608 Hüquq varisliyi və ya vərəsəlik yolu ilə əldə edilmiş əmlak
609 Digər gəlirlər (o cümlədən borcun və ya kreditin alınmasından əldə edilmiş məbləğ)
610 Cəmi gəlirlər
7 Xərclər
70 Xərclər 
701 Cari işlərə sərf olunan vəsait
702 Siyasi partiyanın saxlanılmasına və informasiya təminatına çəkilən xərclər
703 İctimaiyyətlə əlaqələrə və seçkilərin keçirilməsinə çəkilən xərclər
704 Aşağı təşkilatlara ödənişlər
705 Kreditlər üzrə faizlər
706 Fərdi xərclər
707 Sair xərclər
708 Cəmi xərclər
8 Ümumi mənfəət (zərər)
80 Ümumi mənfəət (zərər) 
801 Ümumi mənfəət (zərər)